sahypa_banner

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Şandong Sinşan Demir we Polat Co., Ltd. söwda kompaniýasymy ýa-da önümçilik Is

J: Şandong Sinşan Demir we Polat Co., Ltd. önümçilik we söwda kompaniýasydyr

S: Diňe birnäçe tonna uglerod polat turbasy üçin synag tabşyrygy bolup bilermi?

J: Adaty aýratynlyklary LCL hyzmaty bilen size iberip bileris.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

S: Polat turbanyň nusgalaryny berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?

J: Hawa, müşderi tarapyndan tölenen ýüküň bahasy bilen nusgany mugt hödürläp bileris.

S: Tebigy gara uglerod polat turbasy üçin eltiş wagtyňyz näçe wagt?

J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 10-20 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa we sargyt talaplaryna laýyklykda 25 gün töweregi.

S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?

J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: Töleg ABŞ dollary, 30% T / T öňünden iberilmezden öň balans.

S: MOQ (iň az sargyt mukdary) näme?

J: Diňe bir

S: Gaplamak usulyňyz näme?

J: Plastmassa torbalary ýa-da köp gaplamalary bukjalara ýa-da bukjalara ulanyň.

S: Töleg şertleriňiz nähili?

J: T / T öňünden 30% T / T öňe, 70% FOB-a iberilmezden öň bolar.

T / T 30% T / T, CIF-iň aşagyndaky BL nusgasy üçin 70%.

T / T öňünden 30% T / T öňe gidýär we 70% LC CIF-de göz öňünde tutulýar.

Göz öňünde 100% Lc Cif.

S: Zawodyňyza baryp bilerismi?

J: Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri zawodymyza gelmäge çagyrýarys.Sapar etmek isleseňiz, siziň işiňizi yzarlamak üçin hünärmen satuw topary dörederis.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?