sahypa_banner

Näme üçin bizi saýlamaly?

BANGRUN STELI saýlamagyň sebäpleri

(1) Kompaniýamyzda önümleriň doly görnüşi bar

Doly kategoriýalar, “Liaocheng Bangrun Metal Co. Ltd.”, polat turbalary, spiral polat turbalary, uzynlygyna kebşirlenen turbalary, galvanizli polat turbalary, poslamaýan polat turbalary, ýylylygy tygşytlamak we antikorroziýa polat turbalary, takyk polat turbalary, her dürli polat turbalary satýar. garyndy polat turbalar, ýörite görnüşli turbalar we bökdençsiz inedördül turbalar.Turbalar, sowuk çekilen polat turbalar, polat plitalar.Specialörite aýratynlyklar dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin hem düzülip bilner.

(2) Önümlerimiz birinji derejeli hil we şol bir pudakda deň baha.

Poslama garşy we könelişmä garşy, hil.Önümlerimiz, pudakda şol bir bahadan birinji derejeli hil.Mehaniki öndürijilik synagy, prosesi ýerine ýetiriş synagy, eddy häzirki synag, ultrases barlagy we gidrawliki synag ýaly birnäçe gözleg usullary, şeýle hem ýokary hünärli tehnikler we inspektorlar bar .Olar önümleriňizi öň hatarda barlarlar .

(3) Custöriteleşdirilen, doly goldaw enjamlaryny we esbaplaryny gaýtadan işläp bileris.

Gaýtadan işlemegi özleşdirmek awtoulag, nebithimiýa, ýadro energiýasy, harby, elektrik energiýasy, maşynlar, gidrawlik esbaplar, podşipnikler, pnewmatik komponentler, nebit silindrleri, kömür känleri, transport, gazan enjamlary, turbageçirijiler, in engineeringenerçilik we beýleki ugurlar üçin amatlydyr.Ulanyjylaryň köpüsiniň öwgüsini gazanyp, enjamlaryň we esbaplaryň doly toplumy üpjün edilýär.

(4) Önümlerimiziň iň gowy hili, iň arzan bahasy we satuwdan soň iň kämil hyzmaty bar.

Kompaniýanyň önüminiň hili durnukly, harytlar bilen üpjünçilik köp, bahasy ýerlikli, eltip bermek öz wagtynda, dogruçyllyk we özara peýdalylyk ýörelgesine laýyklykda kompaniýamyz size dabaraly wada berýär: iň gowy hilli, iň pes bahany kepillendiriň we satuwdan soňky iň doly hyzmat, Täze we köne müşderilere sag bolsun aýtmak.Ammarda ýok aýratynlyklar üçin harytlaryň wagtynda gelmegini üpjün etmek üçin öňünden jaň edip bilersiňiz.Kompaniýa dürli ýörite aýratynlyklary, ýörite materiallaryň bökdençsiz polat turbalaryny, wagtynda eltip bermek, arzan bahalar we ýokary hilli sazlap biler.

(5) Professional polat turbamyz bu pudakda öňdebaryjy orunda durýar.

Kompaniýa ýylyň dowamynda her dürli bökdençsiz polat turbalary we garyndy turbalaryny satýar.Bizde uzak möhletli ätiýaçlyk polat turbalar, ýokary basyşly gazan turbalary, suwuk turbalar, gurluş turbalary, dökün ýörite turbalary we Germaniýadan, ABŞ-dan, Japanaponiýadan we Italiýadan getirilen garyndy polat turbalary bar.Throughoutylyň dowamynda takmynan 10,000 tonna ätiýaçlyk ýöredýär we ýyllyk satuw mukdary 100 million ýuandan geçýär.Satylan önümler milli ülňülere laýyk gelýär we in engineeringenerçilik, kömür känleri, dokma önümleri, elektrik energiýasy, gazanlar, maşynlar we harby senagat ýaly dürli ugurlara degişlidir.Polat turbalary ýasamakda ökde.

artykmaçlyk13
artykmaçlyk12
artykmaçlyk1
artykmaçlyk14