sahypa_banner

önümleri

Gurluşyk işleri üçin Hytaý ýokary hilli galvanizli polat turbalar

gysga düşündiriş:

Galvanizli polat turbalary sowuk galvanizli polat turbalara we gyzgyn galvanizli polat turbalara bölünýär.Gyzgyn gazly galvanizli polat turbalar ýangyn söndürmekde, elektrik energiýasynda we awtoulag ýollarynda giňden ulanylýar


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gyzdyrylan galvanizli turba, eredilen metalyň demir matrisa bilen reaksiýa etmegidir we matrisa bilen örtük birleşdiriler.Ilki bilen polat turbany duzlamak.Polat turbanyň üstündäki demir oksidini çykarmak üçin, duzdan soň ammiak hloridi ýa-da sink hlorid suwly ergini ýa-da ammiak hloridiň we sink hloridiň garylan suwly ergini bilen bir tankda arassalanýar we soňra In-a iberilýär. gyzgyn gaplaýjy gap.Gyzgyn çeňňek galvaniziniň birmeňzeş örtük, güýçli ýelmeşme we uzak ömri bar.Gyzgyn çümdürilen galvanizli polat turba matrisasy, eriş örtükli ergin bilen çylşyrymly fiziki we himiki reaksiýany başdan geçirýär we ykjam gurluşy bolan poslama garşy sink-demir garyndy gatlagyny emele getirýär.Garyndy gatlagy arassa sink gatlagy we polat turba matrisasy bilen birleşdirilen, şonuň üçin onuň poslama garşylygy güýçli.

Sowuk galvanizli turba elektro-galvanizli, galvanizirlemegiň mukdary bolsa gaty az, bary-ýogy 10-50g / m2, we poslama garşylygy gyzgyn galvanizli turbanyňkydan has erbetdir.Adaty galvanizli turba öndürijileriniň köpüsi hilini üpjün etmek üçin elektro-galvanizasiýa (sowuk örtük) ulanmaýarlar.Diňe kiçi göwrümli we köne enjamlary bolan şol kiçi kärhanalar elektro-galvanizasiýany ulanýarlar we elbetde olaryň bahalary has arzandyr.Gurluşyk ministrligi yza galak tehnologiýaly sowuk galvanizli turbalaryň ýok edilmelidigini we sowuk galvanizli turbalaryň suw we gaz turbalary hökmünde ulanylmagyna ýol berilmeýändigini resmi taýdan yglan etdi.Sowuk galvanizli polat turbanyň galvanizli gatlagy elektroplirlenen gatlak we sink gatlagy polat turba matrisasyndan aýrylýar.Sink gatlagy inçe we sink gatlagy polat turba substratyna ýapyşýar we ýykylmagy aňsat.Şonuň üçin onuň poslama garşylygy pes.Täze gurlan jaýlarda sowuk galvanizli polat turbalaryny suw üpjünçiligi turbalary hökmünde ulanmak gadagandyr.

DN20 gyzgyn çüwdürimli galvanizli polat turba 1
DN400 Uly diametrli gyzgyn galvanizli polat turba 2
DN40 gyzgyn galvanizli polat turba Boutique 3
DN300hot-dip Galvanizli polat turba 4

Galvanizli turbalar üçin milli standartlar we ululyk standartlary

GB / T3091-2015 Pes basyşly suwuklygy daşamak üçin kebşirlenen polat turba

GB / T13793-2016 Göni tikişli elektrik kebşirlenen polat turba

GB / T21835-2008 kebşirlenen polat turbanyň ululygy we birlik uzynlygy

Arza

Galvanizli polat turbalar gurluşykda, tehnikada, kömür känlerinde, himiki serişdelerde, elektrik energiýasynda, demir ýol ulaglarynda, awtoulag senagatynda, awtoulag ýollarynda, köprülerde, gaplarda, sport desgalarynda, oba hojalygynda, nebit tehnikasynda, gözleg maşynlarynda, teplisa gurluşygynda we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar. önümçilik pudaklary.

Galvanizli polat turbalar, gyzgyn galvanizli ýa-da elektro-galvanizli gatlak bilen kebşirlenen polat turbalar.Galvanizasiýa polat turbanyň poslama garşylygyny ýokarlandyryp, hyzmat möhletini uzaldyp biler.Galvanizli turbanyň köp ulanylyşy bar.Suw, gaz, nebit we beýleki umumy pes basyşly suwuklyklary eltmek üçin turbalardan başga-da, nebit pudagynda, esasanam deňizdäki nebit ýataklarynda, şeýle hem nebit gyzdyryjylarynda we himiki kokslamak üçin kondensasiýa hökmünde nebit guýy turbalary we nebit turbalary hökmünde ulanylýar. enjamlar.Sowadyjylar üçin turbalar, kömür bilen arassalanan ýuwujy ýag çalşyjylar, trestle köprüleri üçin turbalar we magdan tunellerinde goldaw çarçuwalary üçin turbalar we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary