sahypa_banner

önümleri

Hytaýda gyzgyn satuw NM360.NM400.NM450 NM500 Çydamly polat plastinka geýiň

gysga düşündiriş:

Geýmäge çydamly polat plastinka, uly meýdany geýmek şertlerinde ulanmak üçin niýetlenen ýörite tabak önümine degişlidir.Köplenç ulanylýan aşaga çydamly polat plitalar adaty gaty uglerodly polatdan ýa-da ýokary berkligi we ajaýyp aşaga çydamlylygy bilen garyndylara çydamly gatlagyň belli bir galyňlygy bilen kebşirlemek arkaly oňat berkligi we plastikligi bolan pes erginli polatdan öndürilen önümlerdir.Mundan başga-da, guýma çydamly polat plitalary we garyndysy söndürilen aşaga çydamly polat plitalary bar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Könelişýän polat plastinka pes uglerodly polatdan we erginlere çydamly gatlakdan durýar.Garyndynyň aşaga çydamly gatlagy, umumy galyňlygyň 1/3 - 1/2 bölegidir.Işlän wagtyňyz matrisa daşarky güýçlere garşy güýç, berklik we plastisit ýaly giňişleýin häsiýetleri üpjün edýär we erginlere çydamly gatlak kesgitlenen iş şertleriniň talaplaryna laýyk gelýän aşaga garşylygy üpjün edýär.

Könelişmäge çydamly polat plastinka garyndysynyň aşaga çydamly gatlagy bilen substratyň arasynda metallurgiýa baglanyşygy bar.Specialörite enjamlar we awtomatiki kebşirleme prosesi arkaly, gaty gaty öz-özüni goraýan garyndy kebşirleýiş simleri substratda birmeňzeş kebşirlenýär.Birleşdirilen gatlakda bir-iki gatlak ýa-da hatda birnäçe gatlak bar.Birleşdirilen prosesde, garyndynyň dürli gysyş gatnaşygy sebäpli birmeňzeş transvers çatryklar peýda bolýar.Könelişen polat plastinanyň ajaýyp aýratynlygy.

Çydamly polat plastinka geýiň5
Çydamly polat plastinka geýiň6
Çydamly polat plastinka geýiň7
Çydamly polat plastinka geýiň8
Çydamly polat plastinka geýiň9

Arza

1. malylylyk elektrik stansiýasy: orta tizlikli kömür fabriginiň silindr örtügi, fan hereketlendirijisiniň gabygy, tozan ýygnaýjynyň giriş nokady, kül kanaly, çelek turbinasynyň asty, bölüjiniň birleşdiriji turbasy, kömür döwüjiniň örtügi, kömür kesiji we döwüjiniň çyzgysy, ojak ýakýan, kömür çukurynyň we şarjagazyň çyzgysy, howa gyzdyryjy plitkany goldaýan, bölüji ýol.Aboveokardaky maşynlarda ulanylýan poladyň hemmesi könelişen polat plitalar bilen gaýtadan işlenip bilner.

2. Kömür howly: iýmitlendiriji çukuryň we çeňňegiň asty, çeňňegiň asty, fanatyň pyçaklary, itekleýjiniň aşaky plastinkasy, siklon tozan ýygnaýjynyň çyzgysy, koks gollanmasy, topuň asty degirmen, buraw stabilizatory, spiral Iýmitlendiriji jaň we onuň düýbi, hamyr çeleginiň içki gatlagy, halka iýmitlendiriji we zibil maşynynyň aşaky plastinkasy.Tabak kömür howlusynda ulanylmalydygy sebäpli, poslama garşylygy we polat plastinanyň könelmegi üçin belli bir talaplar bar.Mundan başga-da, kömür howlusynyň ulanylyş gurşawy has çylşyrymly we bu görnüşli material has gowy ulanylmaly.EH seriýaly Japanaponiýanyň JFE geýimine çydamly polat plastinkasy we Dillingen, Dillingen, DILLIDUR köýneklere çydamly polat plastinka gaýtadan işlemek.

3. Sement zawody: ýukajyk astar, ahyrky gyrymsy agaç, siklon tozan ýygnaýjy, poroşok bölüji pyçaklar we ýol görkeziji pyçaklar, fan pyçaklary we astar, çelek asty gaýtadan işlemek, nurbat konweýer aşaky plastinka, turbalar bölekleri, sowadyjy plastinka asma, çukur asty tagtasy.Bu bölekler, şeýle hem has gowy aşaga çydamlylygy we poslama garşylygy bolan aşaga çydamly polat plitalary talap edýär, bu bolsa ýörite amal bilen bejerilen aşaga çydamly polat plastinkany talap edýär.

4. machineryüklemek enjamlary: degirmen zynjyryny boşatmak, asma plastinka, pyçak plastinka, awtomatiki zibil taşlaýyş tagtasy, ýük maşynynyň göwresi.Munuň üçin aşa ýokary aşaga garşylygy we gatylygy bolan aşaga çydamly polat plitalar gerek.JFE-EH-C500, JFE-EH-C550, DILLIDUR 500V, DILLIDUR 550V we beýleki materiallary ulanmak maslahat berilýär, könelişen polat plastinanyň galyňlygy 25-45MM.

Magdan enjamlary: pollar, pyçaklar, konweýer çyzgylary we mineral materiallar we daş döwüjiler.Şeýle bölekler aşa ýokary aşaga garşylyk talap edýär we galyňlygy 10-30mm bolan JFE-EH-C500, JFE-EH-C550, DILLIDUR 500V, DILLIDUR 550V we beýleki materiallar ýaly aşaga çydamly polat plitalar bilen gaýtadan işlenip bilner.

6. Gurluşyk enjamlary: sement itekleýji diş plastinkasy, beton garyşyk diňi, mikser asma plastinka, tozan ýygnaýjy asma plastinka, kerpiç maşyn galyndy plastinka.Böleklerini geýmek aňsat bolany üçin, JFE-EH-C340, JFE-EH-C400, DILLIDUR 400V we galyňlygy 10-30mm bolan beýleki materiallardan ýasalan çydamly polat plitalary ulanmak maslahat berilýär.

7. Gurluşyk enjamlary: ýükleýjiler, buldozerler, ekskawator çelek plitalary, gapdal pyçaklar, çelek aşaky plitalar, pyçaklar, aýlaw buraw desgasynyň buraw çişleri.Bu görnüşli enjam, esasanam güýçli we könelmäge çydamly polat plitalary talap edýär we galyňlygy 20 bolan JFE-EH-C500, JFE-EH-C550, DILLIDUR 500V, DILLIDUR 550V we beýleki materiallardan ýasalyp bilner. -60mm.Polat plastinkany gaýtadan işlemek.

8. Metallurgiýa tehnikasy: demir magdany arassalaýjy maşyn, tirsegi eltýän, demir magdany arassalaýjy maşyn çyzgysy, gyryjy liner.Sebäbi bu görnüşli enjamlar diňe bir ýokary temperatura garşylygy talap etmän, eýsem gaty gaty çydamly polat plastinkany gaýtadan işlemegi hem talap edýär.

9. Könelişmäge çydamly polat plitalaryň önümçilik goşundylary, adatça ýokardaky sekiz pudagy öz içine alýar, ýöne könelmäge çydamly polat plitalary ulanýan pudaklar has köp.Geýmäge çydamly polat plitalar, gurluş bölekleri, demir ýol tigiriniň gurluş bölekleri, rulolar we ş.m. böleklerde ulanylyp bilner.

Standartlar we parametrler

Standart Baha
Hytaý NM360.NM400.NM450 NM500
Şwesiýa HARDOX400, HARDOXX450.HARDOX500.HARDOX600, SB-50, SB-45
Germaniýa XAR400.XAR450.XAR500.XAR600.Dilidur400, illidur500
Belgiýa QUARD400, QUARD450.QUARD500
Fransiýa FORA400, FORA500, Creusabro4800, Creusabro8000
Japanaponiýa JFE-EH360 JFE-EH400 JFE-EH500 WELHARD400 WEL-HARD500
MN13 marokary marganes aşaga çydamly polat plastinka: Marganesiň düzümi 130%, adaty könelişen polatdan takmynan 10 esse, bahasy bolsa gaty ýokary.
Ölçeg aýratynlyklary (mm)
Galyňlyk 3-250mm Adaty ölçeg: 8/10/12/14/16/18/20/25/30/40/50/60
Ini 1050-2500mm Adaty ölçeg: 2000/2200mm
Uzynlyk 3000-12000mm
Umumy ululyk 8000/10000/12000

Bellik: ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýäris, polat turbanyň hemmesi ony öndürmek üçin dizaýnyňyza görä bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň